هدایت تحصیلی پایه نهم

0
60

فرم محاسبه نمره لازم در پایه نهم

لطفا تمام نمرات را با دقت وارد کنید(صرفا نمرات خرداد ماه اگر شهریور امتحان دادید نمرات شهریور را به جای خرداد وارد کنید)(از کارنامه استفاده کنید و شانسی یا حفظی نزنید) جهت استفاده از اعشار از نقطه استفاده کنید
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵
 • نمرات را مانند زیر وارد کنید ۱۹.۰۰ یا ۱۸.۵۰ یا ۱۴.۷۵

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید